Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Mi8 Marketing 2018 1.5

Artikel 1.1

Deze algemene leveringsvoorwaarden Mi8 Marketing 2018 -1.5 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mi8 Marketing software, softwarepakketten, documentatie en softwarediensten aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mi8 Marketing is een officieel geregistreerde handelsnaam van zMerce BV.

Artikel 2 – Begrippen

In deze voorwaarden hanteren we de volgende begrippen:

2.1 Software: softwareprogramma’s online, via internet of op dragers en met eventueel bijbehorende documentatie, waarvoor Mi8 Marketing als application service provider aan gebruiker een licentie of gebruiksrecht, gratis als wel tegen betaling, heeft verleend.

2.2 Documentatie: Door de Mi8 Marketing aan gebruiker geleverde online en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de software worden omschreven.

2.3 Licentie: Het recht van de gebruiker de software conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken. Mi8 Marketing is gerechtigd data uit de gebruikte software geanonimiseerd te gebruiken voor productverbetering en algemene, niet klantspecifieke, analyse en trendinzichten.

2.4 Internetverbinding: de wijze waarop gebruiker via een internetprovider verbinding zoekt met de software van Mi8 Marketing.

2.5 Internetprovider: of internetaanbieder, een organisatie of persoon die diensten levert op of via het internet

2.6 Application service provider, een onderneming die via internet de mogelijkheid biedt om bedrijfssoftware te gebruiken

Artikel 3 – Gebruikslicentie

3.1 Mi8 Marketing verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de software. Mi8 Marketing verleent aan gebruiker online toegang tot de server waarop de software is geïnstalleerd.

3.2 Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

3.3 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de software aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de software te verwijderen.

3.4 Het is gebruiker uitdrukkelijk verboden accountgegevens en toegangsgegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Duur

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van het online aanbieden van toegang tot de software, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Levering en installatie

5.1 Toegang tot de software geschiedt doordat gebruiker zichzelf registreert via de desbetreffende onlinepagina van Mi8 Marketing op www.mi8.marketing

Artikel 6 – Garantie

6.1 Mi8 Marketing garandeert gedurende een periode gerekend vanaf de datum van levering van de software tot datum beëindiging gebruik van de software:

a. dat de software de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;

b. dat de software functioneert op de wijze zoals in de documentatie aangeduid is.

6.2 De garantie vervalt indien de gebruiker wijzigingen in de software aanbrengt en/of de installatie van de software niet op de in de documentatie beschreven wijze uitvoert en/of de in de documentatie beschreven bediening van de software niet op de juiste wijze uitvoert.

6.3 Mi8 Marketing is niet verantwoordelijk voor slechte prestaties van de software die voortkomen uit internetverbindingen via internetproviders. Genoemde internetverbindingen vallen niet onder verantwoordelijkheid van Mi8 Marketing.

6.4 Mi8 Marketing is niet verantwoordelijk voor slechte prestaties van de geleverde software door niet goed functionerende -, of minder goed functionerende – of verouderde systeemsoftware op computersystemen van gebruiker.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Mi8 Marketing of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de software, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Mi8 Marketing.

7.2 Gebruiker kan aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit nalatigheid inzake zorgvuldige beheer van zijn account en de daaraan gekoppelde gegevens.

7.3 Mi8 Marketing behoudt zich het recht voor de toegang tot het account van gebruiker tijdelijk of geheel te blokkeren indien het gedrag van gebruiker vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en privacy daartoe aanleiding geeft.

7.4. Alle schade voor Mi8 Marketing en haar overige gebruikers zoals bedoeld in 7.3 word verhaald op de gebruiker.

Artikel 8 – Prijzen

8.1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage btw, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.

8.2 Alle genoemde bedragen van software en diensten zijn exclusief mogelijke administratiekosten.

8.3 Alle genoemde bedragen en tarieven zijn vastgelegd in euro’s.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Gebruiker zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 8 dagen na datum factuur van de betreffende rekening betalen op de daartoe door Mi8 Marketing aangegeven bank- of girorekening.

9.2. Voor online diensten en softwaregebruik verleent gebruiker toestemming aan Mi8 Marketing via een incassomachtiging tot het afschrijven van overeengekomen bedragen van zijn bankrekening tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen.

9.3 Conform de leveringsvoorwaarden opgenomen in de implementatie begroting inzake te betalen voorschotten aan Mi8 Marketing worden niet terugbetaald indien de implementatie van de Mi8 Marketing Cloud om welke redenen dan ook wordt gepauzeerd of stopgezet door gebruiker.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Mi8 Marketing aan gebruiker geleverde zaken en online software diensten blijven het eigendom van zMerce totdat alle door gebruiker uit welke hoofde dan ook aan Mi8 Marketing verschuldigde bedragen zijn voldaan.

10.2 Mi8 Marketing behoudt zich het recht voor bij achterstallige betalingen het gebruik van de (online) software te beperken en/of te blokkeren.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De software waarvoor Mi8 Marketing aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend en/of dat aan gebruiker online ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Mi8 Marketing. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of naburige rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de software en haar broncode te kopiëren, trachten te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.

Artikel 12 – Overdracht rechten en verplichtingen

Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Mi8 Marketing aan een derde over te dragen.

Artikel 13 – Overmacht

Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, te voldoen, heeft de andere partij het recht de werking van deze voorwaarden door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst op te heffen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien gebruiker ook na schriftelijke sommatie stellende, een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden te voldoen, is Mi8 Marketing gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De gebruiker is alsdan verplicht de software en de documentatie met onmiddellijke ingang aan Mi8 Marketing te retourneren of van zijn computersytemen te verwijderen.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter, waaronder begrepen de president van de rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van Mi8 Marketing die zich in casu van deze algemene voorwaarden heeft bediend, danwel aan de rechter in de woonplaats van afnemer zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

15.3 Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden van Mi8 Marketing ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Share this Page